regulamin ŁDF2020

Regulamin wydarzenia Łódź Design Festival 2020 – 14. Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Łódź Design Festival 2020 – 14. Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi (dalej w Regulaminie: Festiwal).

2. Festiwal organizowany jest w Łodzi w dniach  od 15.05.2020  do 24.05.2020 roku w Art_Inkubatorze, ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi,

3. Organizatorem Festiwalu jest Łódź Art Center, fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z Siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, NIP 7282604912, REGON: 100146798.

4. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła bilet/karnet lub jest uprawniona do wejścia bez ponoszenia opłat. Bilety nie podlegają zwrotowi/wymianie. 

5. Zakup biletu/karnetu jest jednoznaczny z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych zawartych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy.

7. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Festiwalu w tym dokonania wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych, o których mowa w regulaminie, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 • Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Łódź Art Center.

 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres email iod@lodzartcenter.com. Dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w niezbędnym zakresie dotyczącym udziału w festiwalu

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, tj. do jednego roku po zakończeniu wydarzenia.

 • Dane osobowe mogą zostać przekazane naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przekazywane poza obszar EOG. 

 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany programu, modyfikacji wybranych atrakcji bez podania przyczyny i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestników.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora (www.lodzdesign.com).

11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

12. Wszelkie reklamacje związane z Łódź Design Festival 2020 – 14. Międzynarodowym Festiwalem Designu w Łodzi  powinny być zgłaszane drogą elektroniczną, na adres info@lodzdesign.com i zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

nie pokazuj więcej